Thống kê từ 00 đến 99 mới nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Kết quả

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tôLần xuất từ 00-99Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
00
0.74%6 lượt
01
0.99%8 lượt
02
0.86%7 lượt
03
1.11%9 lượt
04
0.86%7 lượt
05
0.86%7 lượt
06
0.99%8 lượt
07
1.11%9 lượt
08
0.99%8 lượt
09
0.99%8 lượt
10
1.85%15 lượt
11
0.74%6 lượt
12
1.36%11 lượt
13
1.23%10 lượt
14
1.23%10 lượt
15
0.99%8 lượt
16
0.62%5 lượt
17
0.86%7 lượt
18
0.99%8 lượt
19
0.74%6 lượt
20
0.74%6 lượt
21
0.62%5 lượt
22
0.62%5 lượt
23
0.74%6 lượt
24
1.36%11 lượt
25
0.62%5 lượt
26
0.99%8 lượt
27
0.99%8 lượt
28
1.11%9 lượt
29
1.36%11 lượt
30
0.99%8 lượt
31
0.86%7 lượt
32
0.99%8 lượt
33
0.86%7 lượt
34
0.25%2 lượt
35
1.11%9 lượt
36
1.73%14 lượt
37
0.62%5 lượt
38
0.62%5 lượt
39
0.62%5 lượt
40
0.74%6 lượt
41
0.86%7 lượt
42
0.62%5 lượt
43
1.48%12 lượt
44
1.60%13 lượt
45
1.36%11 lượt
46
0.86%7 lượt
47
0.74%6 lượt
48
1.36%11 lượt
49
0.99%8 lượt
50
0.74%6 lượt
51
0.25%2 lượt
52
1.73%14 lượt
53
1.36%11 lượt
54
0.86%7 lượt
55
0.99%8 lượt
56
0.86%7 lượt
57
0.99%8 lượt
58
0.99%8 lượt
59
1.11%9 lượt
60
0.99%8 lượt
61
0.86%7 lượt
62
1.48%12 lượt
63
0.86%7 lượt
64
0.99%8 lượt
65
1.11%9 lượt
66
0.99%8 lượt
67
0.62%5 lượt
68
0.99%8 lượt
69
1.11%9 lượt
70
1.60%13 lượt
71
1.11%9 lượt
72
1.36%11 lượt
73
1.36%11 lượt
74
0.62%5 lượt
75
0.74%6 lượt
76
0.62%5 lượt
77
1.23%10 lượt
78
0.74%6 lượt
79
1.36%11 lượt
80
0.74%6 lượt
81
0.62%5 lượt
82
1.73%14 lượt
83
1.48%12 lượt
84
0.62%5 lượt
85
0.74%6 lượt
86
0.86%7 lượt
87
0.86%7 lượt
88
0.74%6 lượt
89
0.99%8 lượt
90
1.23%10 lượt
91
1.23%10 lượt
92
0.99%8 lượt
93
0.62%5 lượt
94
0.99%8 lượt
95
0.62%5 lượt
96
1.36%11 lượt
97
1.60%13 lượt
98
1.23%10 lượt
99
1.60%13 lượt